Sport

Siłownia-nie taki diabeł straszny…

silownia10
Witajcie,
Czy mówiłyście sobie kiedyś bądź mówicie, ze siłownia nie jest dla mnie, że tam chodzą przecież tylko faceci, poza tym gapią się na mnie na siłowni jakbym była z innego świata? A poza tym jeszcze to są tam dziwne urządzenia, z których nie umiem korzystać i jak Ci ludzie z nich korzystają? Jeżeli tak to nie jesteście jedyne. Też kiedyś miałam takie same przemyślenia…
Może tym postem rozwieje choć jedną z wielu Waszych wątpliwości.
Ja przekonałam się do siłowni tak na prawdę dopiero w momencie rozpoczęcia treningów z trenerką personalną – dzięki Aga !(wcześniej sama na siłowni czułam się jak słoń w składzie porcelany). Do tamtego momentu nie znalazłam innego wyjścia przełamania się. Ale z Wami może być zupełnie inaczej!
Hello,
Do you talked yourself once or say that the gym is not for me, that there’s only walk guys, besides stare at me in the gym like I was from another world? And besides, there are still strange devices they do not know how to use and how these people use them? If so, you are not the only ones. I also had the same thoughts …
Maybe this post will dissipate but one of many of your questions.
I convinced myself to the gym so really only at the beginning of training with a personal trainer – with Aga (formerly alone in the gym, I felt like an elephant in a china shop). Until then, I found no other way to break up. But with you may be completely different!

silownia1silownia2silownia7
Prawie każda z siłowni daje możliwość, przed zakupem karnetu, obejrzenia całego obiektu, po którym oprowadzi się pracownik, a w niektórych siłowniach nawet bezpłatnego jednego treningu, podczas którego możesz oswoić się z tym miejscem. Ok… zapytacie pewnie i co potem? Jeśli zdecydujecie się na zakup karnetu (a mam nadzieję, że tak będzie), to po prostu idź na siłownię. Jeśli będziesz miał pytania, problem z przeznaczeniem urządzeń zawsze znajdzie się osoba, w postaci pracownika, trenera, która odpowie na wszystkie pytania, pomoże z urządzeniami. Taka pomoc w siłowni stała się już standardem, więc nie ma się czego obawiać, wystarczy zapytać. Na siłowni, do której uczęszczam pomocną dłonią jest wewnętrzna prasa w postaci broszur określających ćwiczenia na określone partie ciała, które nas interesują wraz z przykładowym planem treningowym z opisem funkcjonalności urządzeń itp. Jest to bardzo przydatne dla osób „debiutujących” na siłowni. Sama przetestowałam i jest to super sprawa, wystarczy trzymać się planu.
Almost every gym will give you an opportunity, before buying a carnet, look at the whole object, after which will guide a worker, and in some gyms even a free one workout, during which you can get used to this place. Ok … probably you ask and what then? If you decide to purchase a ticket (and I hope it will), simply go to the gym. If you have any questions, the issue of purpose devices will always be a person, as an employee, a coach who will answer all your questions, help you with your devices. Such aid in the gym become a standard, so there is nothing to fear, just ask. At the gym, which I attend a helping hand is inside the press in the form of a booklet setting out exercises for specific body parts that interest us with a sample training plan with a description of the functionalities of equipment, etc. This is very useful for people „debut” at the gym. Sam tested and it is a cool thing, just stick to the plan.
WP_20150111_21_17_29_ProWP_20150111_21_17_16_Pro
Kwestia, o której pisałam wcześniej, ze na siłownię chodzą tylko faceci… Nic bardziej mylnego. Musicie mi wierzyć, że zdarzają się sytuacje, że wręcz Panie są większością. Bardzo mnie cieszy, że ten stereotyp się przełamuje i coraz więcej Pań decyduje się na korzystanie z siłowni. A to, ze Panowie „gapią” się na ćwiczące Panie, to ja mam taką teorię, że tylko dlatego, że się im po prostu podobamy. Nic dziwnego nie jest w tym, że Panowie patrzą, bo skoro pracujecie na swoje lepsze ciało, jesteście świadome swojego ciała, czujecie się coraz lepiej w swoim ciele, to jesteście atrakcyjniejsze!! Panowie to wyczuwają! Więc tym w ogóle się dziewczyny nie przejmujcie! 🙂
The question about which I wrote earlier, with the gym just go guys … Nothing could be further from the truth. You have me believe that there are situations that even ladies are the majority. I am very pleased that this breaks the stereotype itself more and more women are choosing to use the gym. And this, from Gentlemen „stare” on exercising Lord, I have this theory that just because to them just like us. No wonder is not that the gentlemen look, because if you work on your better body, you are aware of your body, you feel better in your body, you are more attractive !! Gentlemen, this sense! So that at all the girls do not worry! 🙂
silownia4silownia5silownia6
Nasunęła mi się jeszcze jedna myśl, którą usłyszałam kiedyś od osoby, która obawiała się chodzenia na siłownię i nie wynikało to z powyżej opisanych obaw. Chodziło mianowicie o obawę o zbyt umięśnioną sylwetkę poprzez ćwiczenie z ciężarami. Dziewczyny, myślę, że nie ma się czego obawiać. Z własnego doświadczenia wiem, że trzeba było by się mocno starać. Dlatego jeśli chcecie tego uniknąć wystarczy, że nie będziecie wrzucać sobie zbyt dużych ciężarów, albo będziecie wykorzystywać ciężar własnego ciała wraz z większą ilością powtórzeń. Sylwetka wtedy będzie się wyrzeźbiać, bez ryzyka zbyt dużego umięśnienia! Poza tym alternatywą ciężarów i innych siłowych urządzeń są urządzenia do cardio (rowerek, bieżnia czy orbitrek), które spalają tkankę tłuszczową, której zgubienie pozwoli na wyrzeżbienie sylwetki.
It occurred to me one more thought that I heard once from a person who was afraid to walk to the gym and not due to the above-mentioned concerns. It was namely the concern about too muscular figure through exercise with weights. Girls, I think there is nothing to fear. From my own experience I know that it was necessary to firmly endeavor. Therefore, if you want to avoid this, do not you throw yourself too much weight, or you use your own body weight with more repetitions. Silhouette then will wyrzeźbiać without the risk of excessive muscle! In addition, the alternative weights and other weight training apparatus are cardio (bike, treadmill or cross trainer) that burn body fat, the loss of will to carve the figure.
silownia8silownia9silownia11
Tak więc, podsumowując: siłownia jest dobrym rozwiązaniem dla osób chcących ćwiczyć, a nie mających miejsca w domu na swoją własną siłownię (tak jak ja). Siłownia daje duża różnorodność ćwiczenia, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
So, in conclusion: the gym is a good option for people who want to practice, and not having a place in the house on its own gym (as I am). Gym gives you a large variety of exercises, so I think that everyone will find something for themselves.
silownia12silownia15silownia14silownia13
Zachęcam Was bardzo do uczęszczania na siłownię, jeśli tylko macie taką możliwość. Na własnym przykładzie wiem, że jakakolwiek aktywność fizyczna to lepsze samopoczucie, piękna sylwetka i zdrowie! – myślę, że to samo mówi za siebie. Mam nadzieję, że choć jedną/jednego z Was udało mi się choć trochę zachęcić! Byłabym zachwycona 🙂
Do dzieła!
I encourage you to attend a gym, if you have the opportunity. On my own example I know that any physical activity is better well-being, a beautiful silhouette and health! – I think it speaks for itself. I hope that at least one / one of you I was able to encourage at least a little! I would be delighted 🙂
To work!

silownia16

W.

P.S. Pamiętajcie, aby przed każdym treningiem robić choć krótką rozgrzewkę, a po treningu rozciąganie 🙂
P.S. Remember that before each workout to do but a short warm-up and stretching after a workout 🙂
photos by Dominik and I

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *