Stylizacje

Navy blue long coat

Witajcie,
O tym, że marzenia należy realizować małymi kroczkami mówiłam już nie raz… I jaki był tego finał? A to właśnie taki, że kończyło się na słowach. Łatwo było mi mówić, ale realizacja zostawała daleko w tyle.
Tak jak pewnie nie jedna z Was, ja również codziennie pracuję nad sobą – od małych rzeczy, jak np lenistwo do tych większych jak właśnie realizacja marzeń. Realizacja marzeń – może brzmi to górnolotnie, ale jeśli nie zaczniemy naszych marzeń realizować od tych małych to tym bardziej nie uda Nam się zrealizować tych większych.
Dla jednej osoby największym marzeniem jest daleka podróż, dla innej wymarzona praca, dla jeszcze innej osoby posiadanie rodziny itd.
Ja również mam swoje mniejsze i większe marzenia, którymi nie będę Was zanudzać, ale miałam takie jedno małe marzenie, które już od dłuższego czasu zaprzątało moją głowę…
Chciałam zobaczyć miasto Łódź – może to wydawać się śmieszne, bo przecież, niejedna osoba może powiedzieć, co Łódź ma do zaoferowania. Po prostu chciałam zobaczyć, chociażby dlatego, że nigdy jeszcze tam nie byłam – to jest właśnie powód podróżowania, prawda?
W miniony weekend spontanicznie z narzeczonym wybraliśmy się do Łodzi (za co bardzo mu dziękuję) i jestem zauroczona tym miastem. Jego fabrycznym klimatem, zielenią, jeszcze bardziej równinnym terenem niż w stolicy oraz wielkim, największym w Polsce centrum handlowym – Manufakturą.
Bardzo miło spędziliśmy czas, zrobiliśmy oczywiście dla Was sesję, ale też doszłam do pewnych, bardzo istotnych dla mnie wniosków…
Dzisiejszy świat strasznie pędzi, żyjemy codziennością, codziennymi obowiązkami, pracą i to jest zupełnie normalne. Bardzo ważne jest aby w tym szybkim świecie nie zatracić swojej spontaniczności, swojego ja i nie zapominać o swoich marzeniach i po mału je realizować, bo ile wart byłby świat bez naszej miłości, naszych marzeń i nas samych?
Hello,
The fact that dreams should be implemented in small steps have already told you more than once … And what was the finale? And it is such that it ended up on the words. It was easy for me to say, but the implementation was left far behind.
Just as surely not one of you, I also every day working on them – from little things like laziness to larger ones as just the realization of dreams. Fulfilling your dreams – it may sound lofty, but if we do not realize our dreams of these small the more we fail to achieve these higher.
For one person greatest dream is a long journey, for a different dream job for yet another person having a family and so on.
I also have my smaller and bigger dreams, which I will not bore you with, but I had this one little dream that has long sat in my head …
I wanted to see the city of Lodz – this may seem ridiculous, because, many a person can say that Lodz has to offer. I just wanted to see, if only because they have never even been there – this is the reason for traveling, is not it?
Last weekend spontaneously fiancé went to Lodz (for which I thank him) and I’m enchanted by this city. His factory climate, greenery, even more than the plain area in the capital and big, Poland’s largest shopping center – Manufaktura.
Very nice time, we did, of course, for you session, but also came to some very important conclusions for me …
Today’s world makes a terrible, we live everyday, everyday duties, work, and this is completely normal. It is very important that in this fast world to lose their spontaneity, their ego and do not forget about their dreams and pursue them, because how much value would the world be without our love, our dreams and ourselves?

lc2
coat Only via Zalando CLICK / shirt Peek&Clockenburg similar HERE / scarf Tk MAXX / jeans Only similar HERE / shoes TK MAXX / sunnies Polaroid CLICK / watch Calvin Klein similar HERE / bag Tommy Hilfiger
photos Dominik
lc3lc4lc5lc6lc7lc8lc9lc10

W.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *